Algemene Voorwaarden

Zorgspoor & FlyMail

 

ARTIKEL 1

Toegestane gebruik
Abonnementhouder dient zich als gebruiker van mijn.zorgspoor/mijn.flymail in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is abonnementhouder onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Zorgspoor en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is abonnementhouder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Connectzorg Nederland, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is abonnementhouder slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website Connectzorg.nl/Zorgspoor.nl/Flymail.nl, waarbij de website binnen de kaders van Connectzorg/Zorgspoor/FlyMail verschijnt) aan te brengen, indien Connectzorg Nederland daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@connectzorg.nl. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Connectzorg Nederland zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

 

ARTIKEL 2

Facturering en betaling

Connectzorg Nederland factureert per kalenderjaar, na aanmelding, aan de abonnementhouder. Het betreft een jaarabonnement met in begrip van vier weken proefperiode. Bij verlenging van de overeenkomst wordt over de nieuwe periode van één jaar het verschuldigde jaarbedrag in rekening gebracht. Het totaal factuurbedrag inclusief BTW dient binnen een termijn van 14 dagen te zijn voldaan.

Tarieven

Geldende tarieven worden op aanvraag verstrekt. Abonnementsgelden voor sublocaties en optionele modules toegevoegd na initiële inschrijving bedragen altijd het jaarbedrag ongeacht het aantal resterende maanden in betreffende contractjaar.


 

Looptijd, opzegging en opschorting van de het Zorgspoor abonnement
Looptijd van de overeenkomst
Deelname aan Zorgspoor / FlyMail wordt aangegaan voor minimaal één jaar. De looptijd van het abonnement gaat in direct na registratie met inachtneming van de gratis proefperiode van vier weken.
De overeenkomst wordt na het verstrijken van de looptijd steeds stilzwijgend met één jaar verlengd.

Opzegging van de overeenkomst
De opzegging van de overeenkomst Zorgspoor / FlyMail kan gedurende de proefperiode van vier weken. Opzegging binnen de proefperiode dient per e-mail te geschieden. Na de proefperiode dient abonnementhouder rekening te houden met een opzegtermijn van drie maanden, en moet opzegging met een aangetekend schrijven plaatsvinden. Wanneer de dienstverlening is beëindigd zal Connectzorg Nederland de administratie van de abonnementhouder uit het systeem verwijderen. Bij opzegging ontstaat nimmer recht op restitutie van abonnementsgeld.

Opschorting van de dienstverlening
Connectzorg Nederland heeft het recht, na voorafgaande aankondiging per brief of per e-mail de dienstverlening op te schorten indien de abonnementhouder zich schuldig maakt aan niet toegestane handelingen als beschreven in artikel 1.

 

ARTIKEL 3

Verplichtingen deelnemer Zorgspoor/FlyMail

 1. Informatieverstrekking
  De abonnementhouder is verplicht aan Connectzorg Nedeland zowel bij het aangaan van deze overeenkomst als gedurende de looptijd daarvan alle informatie te verschaffen welke redelijke wijs van belang is voor de door Connectzorg Nederland, op basis van deze overeenkomst, te verlenen diensten en voor de nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 2. Apparatuur
  De abonnementhouder dient te beschikken over de juiste en correct werkende apparatuur voor de verbinding met internet.
 3. Gebruik applicatie
  Het is niet toegestaan om op andere wijze dan via de applicatie mijn.zorgspoor.nl en mijn.flymail.nl toegang te krijgen tot onze servers, beveiligingen te doorbreken bijvoorbeeld door middel van een valse identiteit.
 4. Gebruikersnamen & Wachtwoorden
  Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de gegevens van Zorgspoor.nl/Flymaill.nl krijgt een rechthebbende die dat persoonlijk via de website Zorgspoor.nl/Flymail.nl bij Connectzorg Nederland aanvraagt, vervolgens per e-mail van Connectzorg Nederland een persoonlijk Wachtwoord toegestuurd. De applicaties van Zorgspoor.nl/Flymail.nl zijn pas dan toegankelijk nadat de combinatie van Gebruikersnaam en Wachtwoord via het login-scherm van Zorgspoor.nl/Flymail.nl zijn ingetoetst. Het is verstandig om de inloggegevens zorgvuldig te bewaren. De inloggegevens dienen volstrekt geheim te worden gehouden. De rechthebbende met een persoonlijk Wachtwoord garandeert aan Connectzorg Nederland dan zijn/haar Wachtwoord niet overgedragen wordt aan derden buiten eigen zorginstelling. De rechthebbende moet, bij een vermoeden dat de persoonlijke inloggegevens bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, Connectzorg Nederland daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, bij voorkeur via een e-mail aan info@connectzorg.nl. Toesturing per e-mail van een nieuw Wachtwoord geschiedt na gebruikmaking van optie ‘Wachtwoord wijzigen/vergeten’. Op dezelfde wijze kan de rechthebbende een nieuw Wachtwoord aanvragen als hij het Wachtwoord is vergeten.
 5. Gebruik Zorgspoor / FlyMail account
  De abonnementhouder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik binnen zijn/haar organisatie van Zorgspoor alsmede voor de controle- en beveiligingprocedures.

 

ARTIKEL 4

Instellings- en persoonsgegevens

 1. Verwerking gegevens
  De abonnementhouder verleent toestemming aan Connectzorg Nederland voor het verwerken van de opgegeven bedrijfs-en persoonsgegevens in het kader van de applicatie Zorgspoor/FlyMail. Connectzorg zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet ter beschikking stellen aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en) uit hoofde van deze overeenkomst of wel de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking moeten worden gesteld.
 2. Relatiebestand Connectzorg Nederland
  De abonnementhouder verleent Connectzorg Nederland toestemming om de bedrijf- en persoonsgegevens te verwerken in haar relatiebestand met het oog op het aanbieden van andere Connectzorg Nederland diensten tenzij de abonnementhouder daartegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

 


 

ARTIKEL 5

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website Connectzorg.nl, Zorgspoor.nl en Flymail.nl berusten uitsluitend bij Connectzorg Nederland. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met Zorgspoor.nl/Flymail.nl en Connectzorg Nederland in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow. Het is abonnementhouder niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Connectzorg Nederland.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Connectzorg Nederland, behoudt Connectzorg Nederland zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

 

ARTIKEL 6

Beheer van diensten en systemen

 1. Beschikbaarheid
  De applicatie Zorgspoor/FlyMail is in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
 2. Buitengebruik stellen
  Het is Connectzorg Nederland toegestaan om haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor onderhoud, verbeteringen dan wel vernieuwingen van die systemen, waarbij er naar wordt gestreefd dit met de minst mogelijke overlast te laten plaatsvinden. Bij gebrek of buiten werking vindt nimmer restitutie van abonnementsgelden plaats.
 3. Wijzigingen

Het is Connectzorg Nederland toegestaan wijzigingen aan te brengen in de applicaties. Dit zal voornamelijk betrekking hebben op het oplossen van storingen en het bieden van nieuwe functionaliteiten.
Connectzorg Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade van de abonnementhouder als gevolg van het in lid 2 en lid 3 gestelde. Connectzorg Nederland garandeert te allen tijde dat de gegevens van de Abonnementhouder gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikbaar blijven.

 

ARTIKEL 7

 1. Toepasselijk recht
  Op alle overeenkomsten, offertes, facturen en overige documenten en correspondentie van
  Connectzorg Nederland is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitende de rechtbank te Den Bosch bevoegd.